Fonejachtbrug

De Fonejachtbrug is de brug over het Prinses Margrietkanaal in de N31 tussen Leeuwarden en Drachten. Het Prinses Margrietkanaal maakt onderdeel uit van de hoofdvaarroute van Amsterdam via Lemmer naar Delfzijl. Vooral gedurende de zomermaanden vormt de verbinding een populaire route voor de pleziervaart, waardoor de brug vaak moest worden geopend. In het kader van een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid is van 2004 tot 2007 gewerkt aan de verdubbeling en verhoging van de Fonejachtbrug.

Gefaseerd bouwen

De bouw van een nieuwe, hogere brug vond in twee fasen plaats, om zo de hinder voor het autoverkeer zoveel mogelijk te beperken. Het eerste deel van de nieuwe Fonejachtbrug (noordbrug) werd in november 2005 in gebruik genomen. In 2006 is de oude brug uit 1962 gesloopt en is op dezelfde plek een tweede brug (de zuidbrug) gebouwd. Beide nieuwe bruggen zijn 9,5 meter hoog: een hoogte waar binnenvaartschepen met vier lagen containers onder door kunnen, zonder dat opening van de brug noodzakelijk is. Het openen van de brug ten behoeve van de scheepvaart gebeurt tegenwoordig alleen nog op verzoek tussen 2.00 en 4.00 uur ’s nachts.

Beide terpen van de nieuwe brug zijn opgehoogd met AVI-bodemas. Opdrachtgever Rijkswaterstaat stimuleert het gebruik van secundaire bouwstoffen. AVI-bodemas ontstaat door verbranding van huisvuil in afvalverbrandingsinstallaties. Het materiaal wordt al geruime tijd als zandvervanger bij ophogingen in de wegenbouw gebruikt.

In 2007 is de nieuwe, hogere Fonejachtbrug in gebruik genomen. De nieuwe brug bestaat uit 2 x 2 rijstroken voor de N31, twee rijstroken voor de Stûkenwei en een vrijliggend fietspad. De Staande Mast Route is verplaatst naar het aquaduct Langdeel aan de zuidkant van Leeuwarden. Beroeps- en pleziervaart worden zo van elkaar gescheiden.

Bediening

Onderdeel van het beheer en onderhoud is het bedienen van de Fonejachtbrug bij eventueel bijzonder transport. Dit gebeurt alleen s’ nachts tussen 02.00 en 04.00 uur. De provincie Friesland dient hiertoe een verzoek in.