Archeologisch onderzoek langs N31

In de nabijheid van het gebied waar de werkzaamheden aan de N31 plaatsvonden, waren drie archeologische vindplaatsen uit de Steentijd en de Romeinse tijd. Een van deze drie vindplaatsen zou door de aanleg van het aquaduct bij Langdeel worden verstoord. In 2004 vond daarom een archeologische opgraving plaats. Daarbij werden bewoningsresten en duizenden stuks vuursteen aangetroffen.

Een dergelijke opgraving heeft nogal wat voeten in de aarde. De vindplaats ligt enkele meters diep. Maandenlang is door archeologen en vrijwilligers een grote put gegraven van ongeveer 50 x 60 meter tot bijna 3 meter diep. De grond werd vervolgens uitgegraven in vakjes van 50 x 50 cm. Alle uitgegraven grond is gezeefd, om te voorkomen dat vondsten verloren zouden gaan. Er is ook gekeken naar grondsporen. Monsters zijn genomen om onder meer de leeftijd van de vindplaats te kunnen bepalen. Verder is nagegaan hoe lang men er gewoond heeft, hoe het landschap er uitgezien heeft en wat men als voedsel ter beschikking had.

7500 stuks vuursteen verzameld

Op de vindplaats zijn bewoningsresten uit drie afzonderlijke bewoningsperioden aangetroffen, namelijk het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.), het Neoliticum (5300-2000 voor Chr.) en de Late IJzertijd of Romeinse Tijd (250 voor Chr. tot 450 na Chr.) Tijdens het veldwerk zijn vuursteen (7500 stuks), natuursteen, houtskool en hazelnootdoppen aangetroffen. De archeologen denken, dat het hier een locatie betreft die intensief gebruikt is geweest door jagers en verzamelaars, mogelijk seizoensmatig voor specifieke activiteiten.